Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jackelén’

Svenska kyrkan gör anspråk på att vara en viktig institution i samhället, när det gäller moral. Jag har satt kyrkans moral på prov genom ett antal öppna brev och debattartiklar. Ett förbluffande hyckleri inom kyrkan har då visat sig. Det förestående ärkebiskopsvalet ger nu kyrkan ett tillfälle att bekänna färg. Finns det någon ärkebiskopskandidat som kan ge kyrkan en roll i samhällsutvecklingen? Finns det tillräckligt stöd för en sådan? Min tveksamhet kring dessa frågor är anledningen till rubrikens frågetecken. Finns en alternativ väg? 

Mitt öppna brev Passar du som ärkebiskop, Antje Jackelén? leder vidare till mitt undersökningsmaterial. Utifrån detta framstår kyrkan som en parallell till den ”nakne kejsaren”.

Det finns tecken på motsättningar inom Svenska kyrkan. De inger visst hopp om en reformering av kyrkan. En sådan skulle kunna leda till att kyrkan slutar legitimera omoral.

På bloggen EVANGELIUM BLOGGAR skriver Sofia Lilly Jönsson (http://blogg.tidskriftenevangelium.se/arkebiskopshearingen-1-oktober-2013/) bl. a. följande angående Antje Jackelén: ”Men i svaren på frågorna om tro och liv blev det ibland under hearingen så mycket floskler att det inte kändes lönt att anteckna dem.” Det var precis denna fallenhet för floskler och hyckleri jag redan noterat, efter att jag läst Jackeléns svar. Det leder tanken direkt till följande utdrag ur kyrkans styrdokument KRAV OCH FÖRVÄNTAN:

Det muntliga vittnesbördet genom förkunnelsen är viktigt. Men livets och gärningarnas vittnesbörd är inte mindre viktigt. För många människor är detta vittnesbörd det avgörande i enlighet med den klassiska formuleringen ”dina gärningar talar så högt, att jag inte kan höra vad du säger”. På kyrkans ämbetsbärare är förväntningarna när det gäller levnadssättet och den praktiska livstolkningen högre än på andra.

Jag vet ingen som exemplifierar meningen, mellan citationstecknen ovan, bättre än Jackelén.   

Genom att välja Antje Jackelén till ärkebiskop kan nu kyrkan ge följande besked:

  1. Brott mot vigningslöftena accepteras.
  2. Dokumentet KRAV OCH FÖRVÄNTAN (på kyrkans tjänare) är till för kyrkans interna rättsskipning och gäller inte i kontakter med samhället utanför. Där är det bara floskler.
  3. Kyrkan anser att alla mänskor har samma värde med undantaget att anställda inom kyrkan har ett högre.
  4. Kyrkan önskar dialog, men anser sig inte behöva bemöta kritik, rättfärdiga sina handlingar, rätta sina fel eller be om ursäkt.  
  5. Domkapitlen behöver inte ta hänsyn till mänskliga rättigheter.

När en programledare i ett barnprogram i TV ertappades med att knarka fick det stor uppmärksamhet i media. Programledaren fick sparken. En känd f d idrottsstjärna var frontfigur i en organisation som arbetade mot narkotika. När det avslöjades att han knarkat fick han löpa gatlopp i media. Om det skulle framkomma att en kandidat till ordförandeposten i en nykterhetsorganisation var spritmissbrukare skulle inte media förbigå detta med tystnad. Organisationen skulle inte välja den kandidaten.

På Svenska kyrkan, och inom den, ställs uppenbarligen andra krav på moral och sanning. Jackelén beskrivs i media som favorit i ärkebiskopsvalet. Det är inte osannolikt att hon vinner trots att många inom kyrkan fått ta del av mina avslöjanden. Hennes kön förefaller vara en tung merit. Det är en indikation på vad kyrkan av idag ser som viktigt i sin verksamhet. Kyrkan som arbetsplats är viktigare än rollen som försvarare av ”kristna” värderingar (det vill säga evolutionära sociala normer).

Jag tog för givet att media skull vara minst lika intresserade av kyrkans hyckleri som av annat hyckleri i samhället. Men mina debattinlägg har nonchalerats. Det är något för kyrkan att fundera över. Är det ett tecken på att kyrkan marginaliserats till den grad, att ingen förväntan finns på att den skall vara trovärdig.

Väljs Jackelén blir hon ärkebiskop, inte av Guds nåde, utan av medias nåde.   

 

 

Annonser

Read Full Post »

Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan har genom vigningslöfte lovat att leva upp till dokumentet KRAV OCH FÖRVÄNTAN ur vilka jag kopierat följande:

Det får inte kompromettera kyrkans anseende och trovärdighet. Det gäller i förhållande till såväl skrivna som oskrivna lagar. Biskopar, präster och diakoner skall – som det heter i vigningsordningen – i allt ”sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett”. Av dem förväntas en livshållning som är ämbetet värdig. Deras liv skall bekräfta munnens bekännelse. När de själva misslyckas skall de kunna visa att kyrkan erbjuder en väg till upprättelse och ny början genom bekännelse och förlåtelse.

I ett flertal debattinlägg har jag visat hur du har brutit mot det ovanstående. Upprinnelsen till detta var att jag sökte stöd hos en kyrkoherde vid en skilsmässa. Kyrkoherden vände ryggen till – i strid med sina vigningslöften. Jag anmälde henne till domkapitlet där du är ordförande. Ett enigt domkapitel valde att lämna ärendet utan åtgärd. Detta utan att jag givits tillfälle att yttra mig över kyrkoherdens förklaring till domkapitlet. Detta var ett brott mot min mänskliga rättighet att inte dömas ohörd. Sedan jag begärt att få ta del av kyrkoherdens yttrande, kunde jag konstatera att det innehöll felaktigheter och tecken på släktrelaterad subjektivitet. Jag överklagade ert beslut, men ni vidhöll ert ”okristliga” beslut.

Jag anmälde dig till Ansvarsnämnden för biskopar som lämnade ärendet utan åtgärd. Därigenom var det ytterligare präster, utöver de i domkapitlet, som bröt vigningslöfte genom att kompromettera kyrkan. Så även ärkebiskop Wejryd, genom att vända ryggen till i acceptans av komprometteringen. Vidare har ett antal av kyrkans jurister komprometterat kyrkan och domstolsväsendet.

Mina anklagelser om löftesbrott och tjänstefel står oemotsagda. Med tigande bekräftar ni att jag har rätt. Ingen har friats från mina anklagelser.

På en av kyrkans nätsidor ger du svar på några frågor med anledning av din kandidatur. Här följer några utdrag i kursiv stil med mina kommentarer:

”… att arbeta för fred och försoning mellan människor …”

Det var för att uppnå försoning som jag vände mig till kyrkan för hjälp. Tänk om du hade uppdragit åt kyrkoherden, att göra sin kyrkliga och medborgerliga plikt som medlare, istället för att försöka sopa hennes brott under mattan. Så mycket elände för så många som då undvikits. Så mycket kyrkligt hyckleri jag då inte grävt fram.

”Jag välkomnar förstärkningen av de strategiska sidorna av diakonin och ser med glädje att vi återupptäcker ordet mission efter den tid av kritisk reflektion som var nödvändig.

Gudstjänst, undervisning och dialog vill jag särskilt lyfta fram

Förutsättningarna för dialog har sällan varit så goda som idag. Vi har en uppgift att bidra – och en uppgift att lära – i mötet med systrar och bröder i andra kristna kyrkor, och tillsammans med människor av annan tro.

I diakoni, bön, samtal, musik och allt vi gör ska kyrkan vara ett redskap för Guds rike. Detta förbjuder oss att banalisera kyrkans budskap. Framgång och motgång i vårt liv i enlighet med vår kristna kallelse har konsekvenser, lokalt såväl som globalt.

Förändringar hör till kyrkans liv. Vi vet att dagens svar kommer att prövas av morgondagens frågor. Därför behöver vi en radikal och djupgående öppenhet. Vi behöver och kan vara föregångare i att hitta hållbara umgängesformer i ett flerkulturellt samhälle. Det är ett av många sätt att vara kyrka i kritisk solidaritet med samhället.”

Du pratar mycket om dialog och öppenhet. Speciellt som du inte en enda gång svarat mig. Du banaliserar kyrkans budskap genom att inte följa dem. Du är en tung företrädare för kyrkans hyckleri.

”Gud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse. Du ger oss skapande ansvar och låter oss bottna i nåd.”

Med denna mening avslutar du svaren på frågorna. Tydligen tror du att folk förväntar sig att en ärkebiskop skall ha en gudstro.

Jag hörde dig säga i radion att du ”lever ut din tro i din gärning”. Det tycks stämma helt. Med anledning av dina gärningar har jag tidigare ifrågasatt din gudstro. Du har inte svarat mig (och därmed inte heller de som läser mina inlägg). Vad tycker din gud om detta? Du sa dig också passa som ärkebiskop genom din erfarenhet. Någon gudomlig kallelse var du inte fräck nog att hävda. Det passar ju bra med ditt avslutande råd ”att inte tro på allt, vara lite kritisk”.

Du sa också att du tror att vi kommer att tala mer om dygder framöver. Jag börjar nu.

Styvnackat har du vägrat att ta ansvar för din felbehandling av mitt ärende i domkapitlet. Du har haft möjlighet att undanröja den skada du åsamkat mig. Det hade varit en dygd i linje med: När de själva misslyckas skall de kunna visa att kyrkan erbjuder en väg till upprättelse och ny början genom bekännelse och förlåtelse.

Möjligheten att rätta ditt fel kvarstår. Att inte ta den borde diskvalificera dig, som ärkebiskop i en trovärdig kyrka (om nu en sådan eftersträvas).

Mänskor med en äkta gudstro brukar se tecken från Gud. Hur skulle ett tecken på, att Gud inte ville se dig som ärkebiskop, se ut? Skulle han komma på besök? Eller skulle han kanske använda mig, till att få dig att inse, att du diskvalificerat dig? Jag tror inte att du är beredd att dra tillbaka din kandidatur för att spela troende. Du tror ju att många skulle bli glada om en kvinna blir ärkebiskop. Och det räcker antagligen i en kyrka som styrs av ledande personers egenintressen.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mina debattinlägg rörande Jackelén finns under kategorin Kyrkan i min blogg https://moralrevisorn.wordpress.com/ . De hittas även lätt genom googling på Jackelén.

 

 

Read Full Post »

Sydsvenskan tillkännagav den 25:e januari att Antje Jackelén, biskop i Lund, utsetts 2012 års bästa opinionsbildare i Skåne. Det är juryn bakom listan Skåneettan som utsett vinnaren. Juryns motivering lyder:

”Antje Jackelén är en engagerad och aktiv biskop. Hon föreläser, twittrar och skriver böcker och debattartiklar. Hon har initiativkraft, uthållighet, tajmning och fingertoppskänsla – sådant som utmärker en skicklig opinionsbildare.”

Fingertoppskänsla?

Som ordförande i domkapitlet har Jackelén visat sig sakna fingertoppskänsla. Hon har försökt mörklägga underställds brott mot dennas vigningslöften, eftersom hon inte kunnat fria. Hon har försökt undanhålla den svarandes yttrande till domkapitlet för anmälaren. Hon har tagit beslut att lämna anmälan utan åtgärd, innan anmälaren fått bemöta yttrandet. Hon har bortsett från grova felaktigheter i yttrandet. Hon har på så vis kränkt anmälarens mänskliga rättigheter, komprometterat kyrkan – kort och gott brutit sina vigningslöften.

För sina brott anmäldes hon till Ansvarsnämnden för biskopar. Denna kunde inte fria henne utan valde att lämna ärendet utan åtgärd. Därigenom avslöjades att brott mot vigningslöften är en utbredd företeelse inom Svenska kyrkan. Vidare avslöjades att domare, som extraknäcker som rättskunniga inom kyrkan, bryter mot allmänna rättsprinciper. Därmed undergräver de förtroendet för det sekulära rättsväsendet genom illojalitet mot domarämbetet. Detta är ett brott mot lagen om offentlig anställning (LOA). För detta har de anmälts.

Genom avsaknad av fingertoppskänsla, i rollen som ordförande i domkapitlet, har Jackelén skadat kyrkan mer än hon har tjänat den genom sin medieskyddade propaganda.

Skriver debattartiklar

Skall man bilda opinion med debattartiklar, måste man kunna bemöta invändningar och mestadels vinna debatten. Vad vore Jackelén som debattör utan sin gräddfil i media och medias självcensur?

Den ”snöboll” Jackelén satte i rullning, med sin brist på fingertoppskänsla och/eller förmätenhet, har inte bara lett till att kyrkans omfattande hyckleri blottlagts utan även medias hyckleri kring yttrandefriheten.

Förra året utsåg Skåneettans jury Sydsvenskans Heidi Avellan till 2011 års opinionsbildare i kategorin media. Inlägget Att ”slå med käppen i busken” är poänglöst, Heidi Avellan, i min blogg https://moralrevisorn.wordpress.com/ innehåller slutorden i en debatt om sydsvenskans censur. Avellan påtog sig den hopplösa uppgiften att förneka Sydsvenskans censur. Kan någon tro att hon skulle acceptera att förlora den debatten om hon kunnat visa att jag hade fel?

Under kategorin Media i bloggen finns flera inlägg som visar att Jackelén och kyrkan skyddas från att ställas till svars. Förutom de tidningar jag riktat inlägg till har jag informera många media via mejl. De har, med ett undantag, valt att inte heller avslöja kyrkan.

Jag är hänvisad att föra debatt via Internet. Under kategorin Kyrkan i min blogg finns ett flertal inlägg riktade till Jackelén, som hon undvikit att svara på. Antag att media hade publicerat dessa. Finns det då någon som tror att Jackelén skulle utnämnts till bästa opinionsbildare?

I strängt religiösa länder riskerar journalister liv och hälsa för det fria ordet. I det sekulära Sverige kröker media rygg för Svenska kyrkan. Så otroligt ynkligt!

Read Full Post »

Ditt fortsatta tigande och din fortsatta vägran att göra upp leder än en gång till offentliggörande.

Jag anmälde Karin Assarsson, dåvarande kyrkoherde, till domkapitlet för brott mot sina vigningslöften. I sitt yttrande över min anmälan skrev hon bland annat:

”För min man och mig har vår önskan varit att inte förvärra en redan mycket besvärlig situation för min mans kusin och hennes familj. Vi har försökt hålla oss i bakgrunden för att inte göra situationen än svårare.”

Varför ställde de inte upp till ditt försvar, om de nu kände denna omsorg? Assarsson valde av släktskäl att bryta sina vigningslöften. (Det är vad hon påstår. Jag tror att det var av likgiltighet och brist på civilkurage.)

Domkapitlet, under ledning av biskop Jackelén, friade henne inte. Man valde att lämna anmälan utan åtgärd, i försök att mörklägga Karins brott mot vigningslöftena. Detta har inte lyckats utan har lett till ökad kännedom om Svenska kyrkans hyckleri. Under kategorin Kyrkan i min blogg kan du se vad din girighet och hämndlystnad lett till hittills. Du finner ytterligare mycket genom att googla.

F.d. kyrkoherde Karin Assarsson är ett lysande exempel på hur din girighet och ondska drabbar anhöriga, släkt och vänner. Om det nu var så att Karin ville dig väl, har hon verkligen fått otack som lön. Att kröna sitt yrkesliv med att kompromettera kyrkan kan inte kännas bra. Den religiöse kan se det som ett Guds straff för brott mot Den gyllene regeln.

Du startade årliga kusinträffar. Vi bestämde oss för att inleda umgänge separat med Assarssons och bjöd in dem. Eftersom jag eftersträvar öppenhet och ärlighet berättade jag att jag inte är troende. Jag ville visa att jag inte sökte vänskap av religiösa skäl. Du förebrådde mig efteråt för att ha omöjliggjort fortsatt umgänge, något jag inte trodde. (Vi fick aldrig veta vem som hade rätt.) Du hade som vanligt önskat att jag skulle spela någon annan. Precis så som det visat sig att du har gjort. Har ni fortfarande kusinträffar, nu när ditt rätta jag kommit i dagen?

Det är inte bara Karin som har drabbats, och kommer att drabbas, genom din vägran att ta ansvar för dina handlingar. Du har valt att inte frita dina barn, från delaktighet i kränkningen av mig, genom att inte besvara inlägget Deltar dina barn i försöket att lura mig på en rättvis bodelning, Birgitta Gunnarsson? (https://moralrevisorn.wordpress.com/2012/10/08/deltar-dina-barn-i-forsoket-att-lura-mig-pa-en-rattvis-bodelning-birgitta-gunnarsson/).

Read Full Post »

I det yttrande du lämnade på uppmaning av domkapitlet, med anledning av min anmälan om brott mot dina vigningslöften, förekom flera felaktiga påståenden. (Yttrandet fick jag ta del av först sedan jag efterfrågat det. Då hade domkapitlet redan lämnat anmälan utan åtgärd.) Du skrev bl.a. följande:

”När breven blev mer frekventa – ibland ett i veckan – med bilagor (det har blivit en ansenlig mängd efter hand) vände jag mig till min mans kusin som fått rådet både av sin advokat och av polisen att inte svara på brev och mail. Många mänskor i hennes bekantskapskrets är utsatta och har fått samma råd eftersom svar till mannen tycks ha förvärrat situationen.”

”För min man och mig har vår önskan varit att inte förvärra en redan mycket besvärlig situation för min mans kusin och hennes familj. Vi har försökt hålla oss i bakgrunden för att inte göra situationen än svårare. På uppmaning av polisen har min mans kusin nu anmält mannen för ”stalking” och efter mannens anmälan mot mig funderar jag på att göra sammaledes.”

För det första överdrev du antalet brev du fick vilket jag påtalade. Ett brev i veckan behöver inte vara mer än två. Att du blev utförligt informerad om den kränkning jag är utsatt för, är en försvårande omständighet när du valt att, i strid med vigningslöftena, vända ryggen till.

Du kan nu se konsekvenserna för den familj du ville värna. Vill du påstå att du hjälpt den, genom att inte göra din prästerliga och medmänskliga plikt, att uppmana till försoning i Jesu anda enligt Den gyllene regeln?

Jag utgår ifrån att påståendet, att polisen uppmanat till anmälan för stalkning, inte är ditt påhitt utan kommer ifrån Birgitta. Likaså påståendet att många mänskor fått rådet att nonchalera mig. Kan du förneka detta?

Du friades inte av domkapitlet för brott mott vigningslöftena. Ärendet lades ner i försök att rädda kyrkans ansikte. Men det resulterade i att kyrkan skandaliserades. Dina överordnade fick sina brott mot vigningslöftena uthängda. Du är inte längre kyrkoherde. Är det överordnades hämnd?

——————————————————————————————

Det ovan skrivna sände jag som bilaga till brev jag sände till Birgittas syster (din mans kusin), hennes man, dotter och måg (fd?). I breven uppmanade jag dem att ta sitt ansvar och ta avstånd från Birgittas vägran, att ge mig ge mig en rättvis bodelning. Det var ett sätt att pröva om de var villiga, att stå upp mot ondska och girighet i förhoppning om, att kunna rädda dig undan ytterligare offentlig uthängning. Du har ju som präst döpt din mans kusins barnbarn. En viss omsorg om dig kunde rimligen förväntas.

Tyvärr för dig vänder man dig ryggen. Du får nu känna på samma svek som du utsatte mig för. En person med stark gudstro skulle kunna tolka detta som, att Gud ville ge dig en lärdom. Men en sådan tro har jag inte kunnat se hos kyrkans ”herdar” – bara hos de som ni betraktar och behandlar som era ”får”.

Du hade en speciell förutsättning, som präst, att bidra till att kväva denna skandal i sin linda. Det var också din plikt enligt dina vigningslöften. Att du beskrev Birgittas och hennes familjs situation som ”mycket besvärlig” visar att du hade ingående information. Samtidigt vill du påskina att du och din man ville familjen väl. Det talar för att ni skulle tagit Birgitta i försvar om ni kunnat. Att ni vände ryggen till visar, att ni inte kunde försvara Birgittas handlande. (Det har inte heller någon annan kunnat.) Ert beteende är ett exempel på skyddande av brottsling. Du får söka tröst i att ditt agerande inte är främmande i Svenska kyrkan. Din moralflexibilitet delas, inte bara av biskop Jackelén, utan också av kyrkans ”rättsväsende”.

Följande blogginlägg har besvarats med tystnad:

Hur mycket ytterligare obehag och skam skall du förorsaka anhöriga och vänner innan du tar ansvar för dina handlingar, Birgitta?

Deltar dina barn i försöket att lura mig på en rättvis bodelning, Birgitta Gunnarsson?

Birgitta och hennes barn visar inga tecken på att ta ansvar och vilja att skydda familj, släkt och vänner från skam. Du får ingen tack för din påstådda omsorg om dem. Du har komprometterat kyrkan och bara förorsakat ytterligare skada för alla inblandade i skandalen. Är det inte dags att nu ta ansvar och ta en ”kristen” ställning till kränkningarna?

Du kan svara genom kommentar i min blogg eller via mejl. Till skillnad från kyrkan dömer jag ingen ohörd.

Read Full Post »

Den 27 oktober 2012 skrev du i Sydsvenskan en artikel med rubriken D-i-k-t-a-t-u-r, helt enkelt.

Inledningsvis skrev du:

Vad kallas en stat där folket inte får bestämma över landets styrelse eller över sina egna liv? Där mänskliga rättigheter kränks? För de allra, allra flesta är svaret givet. Men Moderaterna har väldigt svårt att stava till D-ordet.”

Sedan avhandlade du förtjänstfullt turerna kring Sveriges samförståndsavtal med Saudiarabien angående vapen. Vidare Saudiarabiens brott mot mänskliga rättigheter och moderata statsråds oförmåga, att kalla diktatur för diktatur.

Utmärkt! En tidning skall stå upp mot hyckleri och kalla saker vid deras rätta namn. Du ser säkert ingen principiell skillnad mellan Moderaternas undvikande av ordet diktatur och din chefsredaktörs undvikande av ordet censur. (Se inlägget Censur är censur och snus är snus om än i gyllne dosor, Daniel Sandström, https://moralrevisorn.wordpress.com/2012/10/04/censur-ar-censur-och-snus-ar-snus-om-an-gyllne-dosor-daniel-sandstrom/.)

Det är många utmärkta artiklar du och dina kollegor skriver. Synd att de tillåts tappa i tyngd genom att tidningen blundar för Svenska kyrkans rättsövergrepp. Du inser säkert att tidningen skulle vinna i trovärdighet genom att söka svar på de frågor, jag ställt, som biskop Jackelén vägrar att svara på. Det skulle balansera tidningens bredvillighet att ge biskopen utrymme att framställa sig som ett föredöme.

Jag begär inte att du skall hålla med mig offentligt. Det skulle väl betraktas som tjänstefel. Och jag utgår ifrån att journalistisk professionalism hindrar dig från att säga emot mig. Därför förväntar jag mig att du bekräftar mina antaganden genom att tiga, vilket är gott nog och inte något tjänstefel.

Read Full Post »

För kompromettering av rättsväsendet anmäler jag härmed hovrättsrådet Sten Pålsson och hovrättslagman Robert Schött till Domarnämnden. Jag åberopar nedannämnda och bifogade brev, mejl och blogginlägg.

Pålsson har, i sin bisyssla som juridiskt sakkunnig i domkapitlet i Lunds stift, medverkat till rättsvidrig handläggning av en anmälan. Domkapitlet har fabricerat ett falskt motiv för anmälan – nämligen krav på avsättning. Utifrån detta har man sedan, med hänvisning till paragrafer och tidigare fall, kommit fram till att straffvärdet av den svarandes förseelse inte räcker till avsättning.

Anmälarens motiv var att söka upprättelse och korrekt handläggning – inte bestraffning. Anmälaren saknade intresse av bestraffning och kännedom om vilka straff som kyrkan tillämpar. Att hitta på ett motiv för anmälaren, utan dennes hörande, är ett grovt rättsövergrepp.

Domkapitlet begärde in ett yttrande från den anmälda kyrkoherden och meddelade sedan (Dnr 381 -4/09) att lämna anmälan utan åtgärd. I mejl till domkapitlet (bifogas) begärde sedan anmälaren att få ta del av kyrkoherdens yttrande. Anmälaren finner sedan att yttrandet innehåller överdrifter och ostyrkta påståenden och är allmänt vilseledande. Anmälaren bemöter yttrandet och begär omprövning. Domkapitlet låter sig inte påverkas. Anmälaren döms i praktiken ohörd till att gå minste om en upprättelse. Att döma någon ohörd är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Domkapitlet hade kunnat ålägga kyrkoherden, att fullgöra sin plikt enligt vigningslöftena och bistå anmälaren med stöd för konfliktlösning. Detta inom den familjerådgivning kyrkan säger sig erbjuda. Kyrkoherden hade valt att vända ryggen till och tiga. Som försvar för detta åberopade hon, att hon gjort detta för att inte förvärra situationen för sin mans kusin (som är kränkaren i konflikten) och hennes familj. Denna missriktade ”omsorg” har skadat denna familj och komprometterat kyrkan, vilket är ett brott mot vigningslöftena.

Domkapitlet hade också kunnat ge kyrkoherden en skriftlig erinran (inget önskemål från anmälaren). Man valde istället att försöka mörklägga kyrkans tillkortakommanden. Anmälaren anmälde då domkapitlets ordförande, biskop Jackelén, till Ansvarsnämnden för biskopar. Med juridisk sakkunskap från Robert Schött upprepade man där rutinen(?), att utan hörande av anmälaren tillskriva honom motivet att vilja avsätta. Därmed ansåg man sig kunna lämna anmälan utan åtgärd, eftersom avsättning var ett för strängt straff.

Schött har alltså inte bara accepterat domkapitlets rättsövergrepp utan även upprepat det.

Pålsson och Schött har gets tillfälle att försvara sig via min blogg men inte velat försöka. Kyrkans ”rättschef” har genom tigande visat att inte heller hon kan försvara kyrkans rättssystem. Under kategorin Kyrkan i min blogg https://moralrevisorn.wordpress.com/ finns ett flertal inlägg riktade till företrädare för kyrkan. Ingen av dessa har kunnat försvara kyrkan.

Enligt Svenska kyrkans Kyrkoordning skall domare, som åtar sig tillsynsuppdrag, avlägga trohetsförsäkran gentemot Svenska kyrkans lära och ordning. Pålsson och Schött är utmärkta exempel på vart denna trohet kan leda. De ställer sig bakom (initierar?) kyrkans rättsövergrepp och blundar för brott mot vigningslöften och kyrkans förkunnelser. Detta är ingen bagatell eller en kyrkans interna angelägenhet. Kyrkan kan inte tillåtas vara en smittohärd för rättsröta och omoral. Kyrkans jurister får inte tillåtas vara smittobärare mellan kyrkan och det öppna samhället.

Pålsson och Schött undergräver förtroendet för det sekulära rättsväsendet genom illojalitet mot domarämbetet. Detta är ett brott mot lagen om offentlig anställning (LOA). För den som vill veta mer om kyrkans motsatsförhållande till rättsväsendet, kan jag rekommendera tidskriften Bright nr 2-2012. I denna skriver Göran Rydland om kyrkans bristande lagefterlevnad.

Med vänlig hälsning

Lars-Erik Larsson

Bilagor:

Mejl till stiftsjurist Eirik Ski

Öppet brev till Hovrättsrådet Sten Pålsson angående min anmälan mot kyrkoherde Karin Assarsson

Hovrättsrådet Sten Pålsson, varför offrade du rättssäkerheten? https://moralrevisorn.wordpress.com/2011/03/22/hovrattsradet-sten-palsson-varfor-offrade-du-rattssakerheten/

Tar ansvarsnämnden för biskopar ansvar för kyrkan? https://moralrevisorn.wordpress.com/2011/11/01/tar-ansvarsnamnden-for-biskopar-ansvar-for-kyrkan/

Ansvarsnämnden för biskopar tar lögnen till ”hjälp” i försvaret av biskop Jackelén https://moralrevisorn.wordpress.com/2011/11/28/ansvarsnamnden-for-biskopar-tar-lognen-till-hjalp-i-forsvaret-av-biskop-jackelen/

Kan du försvara Svenska kyrkans rättssystem, rättschef Maria Lundqvist-Norling? https://moralrevisorn.wordpress.com/2012/05/10/kan-du-forsvara-svenska-kyrkans-rattssystem-rattschef-maria-lundquist-norling/

Svenska kyrkan står alltså utanför rättssamhället, rättschef Maria Lundqvist-Norling https://moralrevisorn.wordpress.com/2012/05/30/svenska-kyrkan-star-alltsa-utanfor-rattssamhallet-rattschef-maria-lundqvist-norling/

Hur sköter du din kyrkliga uppgift, hovrättslagman Robert Schött? https://moralrevisorn.wordpress.com/2012/06/01/hur-skoter-du-din-kyrkliga-uppgift-hovrattslagman-robert-schott/

Read Full Post »

Older Posts »